Mike Kaplan CEO Aspen Ski

Mike Kaplan, President and CEO, Aspen Ski Co.